Actueel

Huub Welzen 


Als de horizon
75 Bijbelse meditaties   


Teksten komen tot leven als ze worden gelezen. Herhaalde en intensieve lezing levert vaak een nieuwe betekenissen op. Dat geldt niet alleen voor hedendaagse teksten, maar ook voor oude teksten. In ‘Als de horizon’ worden Bijbelse teksten op een exegetisch verantwoorde wijze belicht tegen hun eigen historische en literaire achtergrond. Maar ook is er veel aandacht voor de hedendaagse lezer. Het boek wil wegen wijzen hoe deze teksten hedendaagse mensen kunnen steunen in hun zoektocht naar zin en samenhang. De kloof tussen het milieu waarin de teksten zijn ontstaan enerzijds en de hedendaagse westerse lezer anderzijds moet worden overbrugd. Dit probleem wordt niet uit de weg gegaan. De 75 meditaties bieden verrassende perspectieven, zeker in samenhang met de bijbehorende foto’s. 


Een fragment uit het boek:

De liefde van God, eigenlijk alle liefde, denkt out of the box. De liefde denkt niet in termen van nut, van inzetbaarheid, rendement of vooruitgang. De liefde denkt ook niet in termen van plezier of genoegen. Prediker heeft het al in zijn boek opgeschreven. Dat alles is flut en jagen naar wind. Nut, vooruitgang, inzetbaarheid, succes, het kortstondige pleziertje: ze mogen er allemaal zijn. Maar dat alles komt niet tegemoet aan ons fundamentele verlangen naar het geheim van God, naar het geheim van de andere mens, naar het geheim van de schepping.


Huub Welzen (1950) is prior provinciaal van de Nederlandse Provincie Karmelieten. Hij studeerde theologie en Bijbelwetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen (nu Radbouduniversiteit). In 1986 promoveerde hij op een proefschrift over parabels in het evangelie volgens Lucas. Daarna was hij tot 1999 universitair docent voor de exegese van het Nieuwe Testament aan de theologische faculteit te Nijmegen. Vanaf 1992 tot 2020 was hij als wetenschappelijk medewerker voor Bijbelse spiritualiteit verbonden aan het Titus Brandsma Instituut. Van 2000 tot 2008 was hij wetenschappelijk secretaris van dit instituut. Huub Welzen, Als de horizon. 75 Bijbelse meditaties, 

Soest 2022

Aantal pagina's: 252

ISBN: 978-94-645-0740-9

Prijs: € 22,99

Evert van den Berg 


Eckhart bij avondlicht   


‘De roos kent geen waarom, ze bloeit omdat ze bloeit.’ De mysticus Angelus Silesius (1624-1677) brengt in één zin kernachtig onder woorden wat de essentie is van het denken van Meister Eckhart (ca. 1260-1327). Leven zonder waartoe, zonder waarheen en vooral zonder waarom. De bloem bloeit omdat ze bloeit. Je leeft omdat je leeft. De oorsprong van dat leven ‘zonder waarom’ noemt de mysticus God, de dragende grond van het bestaan. 

In ‘Eckhart bij avondlicht’ komen na een verhelderende inleiding een zevental onderling samenhangende preken aan bod, die Meister Eckhart tegen het einde van zijn leven in Keulen gehouden heeft; vijf daarvan zijn nog niet eerder in het Nederlands vertaald. In deze preken 'bij avondlicht' legt Eckhart enige verrassende nieuwe accenten. 

Hoe kan het werk van Eckhart juist in tijden van onzekerheid een bron van inspiratie zijn? Volgens auteur Evert van den Berg van ‘Eckhart bij avondlicht’ vertelt het over de grond van ons bestaan en hoe we van daaruit kunnen leven. Grote denkers als Martin Heidegger en Michel Henry werden geïnspireerd door Meister Eckhart. John Caputo is – met Meister Eckhart op zak – op zoek gegaan naar een religie die hij de religie van de roos noemt: de religie van liefde. Op basis van de verwantschap tussen Eckhart en het zen-boeddhisme worden sinds het begin van de vorige eeuw in de Japanse stad Kyoto de werken van Eckhart bestudeerd. 

Een bijzonder kenmerk van 'Eckhart bij avondlicht' is dat de auteur fragmenten opneemt uit de discussie die Eckhart heeft gevoerd met het kerkelijk gerecht, uitlopend op zijn veroordeling. Zo komt niet alleen de hedendaagse betekenis van het werk aan het licht, maar krijgt ook de toen geldende kerkelijke leer aandacht.  

In het laatste hoofdstuk van dit boek wordt op verrassende wijze een verband gelegd tussen Eckhart en de dichter Paul Celan. 

 

Evert van den Berg, lekendominicaan, is neerlandicus-mediëvist en oudtestamenticus. Voor zijn onbezoldigd wetenschappelijk onderzoek kende de KNAW hem in 1990 de Johan de la Court Prijs toe. Hij werkte als docent Nederlands bij het voortgezet onderwijs en een lerarenopleiding.

Na zijn pensionering begeleidde hij leesgroepen en gaf hij lezingen en cursussen over Eckhart en over Bijbelse onderwerpen. Hij is als docent Bijbels Hebreeuws verbonden aan de Stichting Judaica te Zwolle.Evert van den Berg, Eckhart bij avondlicht, 

Uitgeverij Van Warven, Kampen 2021

107 bladzijden

ISBN 978 94 93175 77 8 

€ 14,95